EĞİTİM GÖREVİ
1- Uyum Eğitimi
Aday öğretmenler, görevlerine başladıkları ilk iki hafta içerisinde görev yaptıkları eğitim kurumunu tanıtan bir uyum eğitimine tabi tutulurlar. Bu eğitimde, öğretmenin görev alacağı eğitim kurumunun özellikleri, kuralları, işleyişi ve öğretmenin görev ve
sorumluluklarına yer verilmeli, eğitim kurumunun bina ve bölümleri tanıtılmalıdır. Uyum eğitiminde, eğitim kurumunun bulunduğu mahallin temel özellikleri, sosyo-kültürel çevre, veli ve öğrenci profilinin temel özellikleri de aktarılmalıdır. Eğitim kurumunca düzenlenecek uyum eğitiminin süresi 5 saattir. Eğitimin içeriği ve eğitimi verecek görevlinin belirlenmesi vb. diğer hususlar eğitim kurumu müdürünce belirlenir. Konu adları, süre ve eğitim görevlilerinin belirtildiği Uyum Eğitimi Programı aday öğretmenler ile okul/kurum müdürü tarafından
imzalanarak Aday Öğretmen Dosyasına konulur. Aday öğretmenlere il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince de yüz yüze uyum eğitimi
düzenlenir. Bu eğitimin süresi 25 saat olup mahallî hizmet içi eğitim kapsamında düzenlenir. Eğitimde aday öğretmenlerin görev ve sorumluluklarına, aday öğretmenin görev yapacağı il/ilçenin temel özelliklerine yer verilir. Bu eğitim programında Aday Öğretmen Yetiştirme Programının genel amaçları ile uyumlu olmak kaydı ile mahallin ihtiyaçlarına göre başka konular da eklenir.
Adaylık Uyum Eğitimleri (Yüz Yüze Eğitim-30 Saat)
1. Okul/Kurumca Düzenlenecek Uyum Eğitimi Semineri Süre
• Okulun/Kurumun Özellikleri, Kuralları, İşleyişi,
• Aday Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları
• Okulun/Kurumun Bulunduğu Mahallin Temel Özellikleri, SosyoKültürel Çevre, Veli ve Öğrenci Profili
• Eğitim Kurumunun Bina ve Bölümlerinin Tanıtımı
5
2. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Düzenlenecek Uyum Eğitimi
Semineri Süre
• Aday Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları
• İlin/İlçenin Temel Özellikleri, Sosyo-Kültürel Çevre, Veli ve Öğrenci
Profili
• Mahallî İhtiyaçlar Doğrultusunda Belirlenecek Diğer Konular
25
2- Adaylık Eğitimi
Adaylık eğitimi, aday öğretmenin uzaktan eğitim yöntemiyle alacağı 210 saatlik eğitimi
ifade eder. Bu eğitimlerin 180 saati tüm aday öğretmenler için zorunlu olan konulardan, 30
saatlik kısmı ise sunulan konu havuzundan öğretmenin tercihine göre verilecek seçmeli
konulardan oluşmaktadır.
5
2.1- Adaylık Zorunlu Hizmet İçi Eğitim Seminerleri (Uzaktan Eğitim-180 saat)
Zorunlu Hizmet İçi Eğitim Seminerleri DURUM
1. Türk Eğitim Sistemi, Millî Eğitim Bakanlığı Tanıtımı ve Uluslararası
Programlar
36
• Türk Eğitim Sistemi
• Merkez Teşkilatı
• Yurt Dışı Teşkilatı
• Taşra Teşkilatı
• Okul Yönetimi
• Okul/Kurum Türleri (BİLSEM, RAM, HEM vb.)
• Okul Aile İş Birliği
• Sınıf Yönetimi
• Uluslararası Programlar (IB, Cambridge vb.)
• Karşılaştırmalı Eğitim
• Ulusal ve Uluslararası Eğitim Projeleri ve Örnek Projeler
2. Eğitimin Temelleri
30 • Eğitim Tarihi
• Eğitim Sosyolojisi
• Eğitim Felsefesi
• Eğitim Psikolojisi
• Eğitim Hukuku
3. Öğrenci İzleme ve Değerlendirme
20
• Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi Ölçme Türleri
• Değerlendirme Türleri
• Süreç Odaklı İzleme ve Değerlendirme
• Sınıf İçi İzleme ve Değerlendirme
• Performansa Dayalı Değerlendirme
• Soru Hazırlama Teknikleri
• Sınıf İçi Ölçme Sonuçlarının Değerlendirilmesi
• Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Hazırlama
4. Kapsayıcı Eğitim 10
• Dezavantaj ve Eğitime Yansımaları
• Kapsayıcı Eğitimde Öğretim Tasarımı
5. Öğretmenlik Meslek Etiği
6
• Etik ve İlgili Kavramlar-Meslek ve Meslek Etiği
• Kamu Etiği İlkeleri
• Temel Etik Kavramlar ve Etik Dışı Davranışlar
• Eğitimde Etik ve Öğretmenlerin Etik Sorumlulukları
• Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri
• Etik Dışı Davranışları Gerekçelendirme Davranışların Etik Açıdan
Yargılanması
6. Öğretmenlikle İlgili Millî Eğitim Mevzuatı
16 • Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararnamesi
• Devlet Memurları Kanunu
• Millî Eğitim Temel Kanunu
• Öğretmenlik Meslek Kanunu
6
• Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
• Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği
• Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
• İlköğretim ve Eğitim Kanunu
• Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu
• Bilgi Edinme Hukuku
• Memur Yargılama Hukuku
• Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları
Yönetmeliği
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
• Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
• Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Yönetmeliği
• Dijital Vatandaşlık ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
7. Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS)
8
• DYS ve DYS Ara yüz Tanıtımı
• MEBBİS Tanıtımı
• MEBBİS Şifresi Değiştirme
• Bilgi Düzeltme
• Yetkilerim ve Raporlarım
• Hizmeti İçi Eğitim Modülü ve Kurs Başvurusu
• Rapor Alma
• Kişisel Bilgiler Modülü
• e-Okul Tanıtımı Şifre Değiştirme
• Kurum İşlemleri Öğrenci İşlemleri
• e-Rehberlik Modülü
8. Kültür ve Medeniyetimizin Eğitime Yansıması
• Türkiye’de Demokrasi Serüveni ve 15 Temmuz Süreci 10
• Kültür ve Medeniyetimizde Eğitim Anlayışının Temelleri
• Dünden Bugüne Öğretmenlik
9. Okul Tabanlı Afet Eğitimi Semineri
8
• Afet ve Acil Durum ile İlgili Temel Kavramlar
• Afet ve Acil Durum Öncesi
• Afet Sırasında
• Afet Sonrası
• Okulda Afet ve Acil Durum
• Temel İlk Yardım Bilgileri
• Yetişkin Eğitimi
10. Uzaktan Eğitim Sürecinde, Tasarım ve Yönetim Becerilerinin
Geliştirilmesi Semineri 36 • Dijital Çağ’da Öğretim
• Kurumsal Öğrenme Ortamı, Araçları ve İçeriklerin Kullanımı
• Dijital İçerik Geliştirme
2.2- Adaylık Seçmeli Hizmet İçi Eğitim Seminerleri (Uzaktan Eğitim-30 saat): Bu bölümde
alınabilecek konular, zorunlu en az 30 saat olmak üzere aday öğretmenin tercihine göre
belirlenmektedir.
7
1. Türkçenin Kullanımı ve Diksiyon Uzaktan Eğitim Semineri
30
• Diksiyon Nedir?
• Nefes ve Sesin Kullanımı
• Kelime ve Söz Noktaları
• Konuşma Türleri ve Etkili Konuşma
• Sözsüz İletişim ve Beden Dili
2. Protokol Kuralları Uzaktan Eğitim Semineri
18
• Sözsüz İletişim ve Beden Dili
• Nefes ve Sesin Kullanımı
• Duruş Eğitimi ve Görgü Kuralları
• Protokolde Temel İlke ve Ögeler
• Davranış Protokolü
• Giyim ve Bakım Protokolü
• Makam Protokolü
• Konuk ve Ziyaret Protokolü
• Davet ve Ziyafet Protokolü
• Toplantı Protokolü
• Resmî Yazışma Protokolü ve Protokol Yazıları
3. İnsan Hakları ve Demokrasi Semineri
12
• İnsan Hakları ve Demokratik Vatandaşlık ile İlgili Kavramlar ve
Tanımı
• İnsan Hakları ve Demokratik Vatandaşlığın Tarihçesi
• İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
• Hukuk Kuralları
• Anayasadaki Temel Haklarımız
• Vatandaşlık Sorumlulukları
• Demokratik Vatandaşlığın Temel Özellikleri
• Kültürel Yapıların Demokrasiye Etkisi
• Aile İçi Demokrasi
• Çocuk Hakları
• Demokraside Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi
4. Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenlere
Yönelik Uzaktan Mesleki Gelişim Semineri
30
• Beden Farkındalığı ve Öz Bakım Gelişimi
• Mevsimlik Gezici ve Geçici İşçi Durumundaki Çocuklar
• Birleştirilmiş Sınıflarda Öğrenme
• Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
• Birleştirilmiş Sınıflarda Planlama
• Birleştirilmiş Sınıflarda Sınıf Yönetimi
• Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretimin Planlanması
• Birleştirilmiş Sınıflarda Grup Çalışması
• Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretimin İlkeleri
• Özel Gereksinimli Çocuklar
• Doğada Öğrenme
• Yaşam Becerilerinin Arttırılması
• Okul, Aile ve Köy İlişkisi
• Kırsal Kalkınmada Öğretmenin Rolü
5. Çevre ve Sıfır Atık Semineri 10
8
• Atık ve Atık Türleri
• Sıfır Atık Felsefesi Nedir?
• Sıfır Atık Yönetim Sistemi
• Atıklar Nasıl Geri Dönüştürülür?
• Kirliliğin Temel Kaynakları Nelerdir?
• Sıfır Atık Oyunu
6. Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Rehberlik Hizmetleri
Semineri
• Geçici Koruma Nedir? 8
• Göç ve Göçün Çocuklar Üzerindeki Etkileri
• Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklarla Çalışma
• Psikolojik Sağlamlık
7. Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi Semineri
15 • İnternet Fikirlerle İnsanları Birbirine Bağlar
• Bilgi Toplumuna Katılım
• Herkes İçin İnternet
• Siber Suçlar
• İnternetin Geleceği
Aday öğretmenler, aldıkları eğitimlere ait sertifikalarının birer örneğini aday öğretmen
dosyasında muhafaza ederler. Aday öğretmenlerin adaylık eğitimlerini tamamlamaları
zorunludur

#

Comments are closed

Son Yorumlar

Görüntülenecek bir yorum yok.
Call Now Button